کاتالوگ و بروشور 

Dispensers-Karabinesh-2020
کاتالوگ دیسپنسر گاما کارابینش ۱۳۹۹
کاتالوگ دیسپنسر های کاپروتکت ۱۳۹۹
بروشور معرفی مزیت های کارالاین ۱۳۹۹
کاتالوگ مدولار فلزی کارابینش ۱۳۹۹

راهنما  

ویدئو 

ویدئو معرفی کارابینش ۱۳۹۹