شلف بلاکر (Shelf blocker)

از این ابزار برای متمایز ساختن بخشی از چند طبقه سازه های فروشگاهــی (بلاک کردن) استفاده می شود. با این ابزار بخش مخصوصی از طبقات برای یک برنـــد خاص یا مجموعه خاصــی از کالاها متمایــز می شود. شلف بلاکــر می تواند شــامل شلف تری، شلف تاکر، شلف استوپر و دیوایدر با طراحی یکپارچه و حامل هویت برند مورد نظر باشد.