شلف تری (Shelf tray)

یک سینی لبه دارِ کفی ار جنس مقوا یا مواد دیگر که دسته ای از محصولات را در داخل طبقه سازه های فروشگاهی تفکیک می کند.