شلف دیوایدر (Shelf divider)

جداکننـــده هایی از جنس های مختلف که برای تفکیک کالاهـــا و ایجاد نظــم بیشتر در چیدمان طبقات مورد استفاده قرار می گیرند.