توضیحات تکمیلی

شاخه U تگدار
ساده ، U ، تگ دار؛ در فرم و ابعادِ مختلف برای ارائه کالاهای آویز استفاده و بر روی پنل ها نصب می شوند.


کد: UB 20
شاخه U تگدار طول 20


کد: UB 30
شاخه U تگدار طول 30

محصولات مشابه 

عنوان

Go to Top