طبقه سقفی پایه فلزی

طبقه سقفی پایه فلزی
برای سازه های جزیره ایی


کد: SB 30
عرض ۳۰ سانتیمتر


کد: SB 50
عرض ۵۰ سانتیمتر


کد: SB 90
عرض ۹۰ سانتیمتر

شناسه محصول: SB دسته: