طبقه کتاب جلد


کد: SE 1-90
طبقه کتاب جلد عرض 90 یک طبقه


کد: SE 2-90
طبقه کتاب جلد عرض 90 دو طبقه


کد: SE 3-90
طبقه کتاب جلد عرض 90 سه طبقه


کد: SF 3-90
طبقه کتاب جلد عرض 90 سه طبقه کف