عرضه برنج خارجی از محل ذخایر

به نقل از روابط‌عمومی انجمن تامین و تولیدکنندگان برنج، رئیس ( ادامه مطلب ... )