در طبقات سازه های فروشگاهی می توان با کمک ابزارهای مختلفی مانند شلف تری ، شلف بلاکر ،شلف تاکر ،شلف استوپر و دیوایدر ،بخشی از سایر بخش ها متمایز و برجسته ساخت. طراحی و استفاده از این ابزارها باعث بیشتر دیده شدن کالا جلب توجه مشتریان می شود که افزایش انتخاب کالا و فروش بیشتر آن کالا را در پی خواهد داشت. از این ابزارها در راستای معرفی کالاهای جدید یک برند ،یا ارائه ی تخفیف یا معرفی جشنواره های فروش بهره می برند.
شلف تری (Shelf tray): یک سینی لبه دارِ کفی ار جنس مقوا یا مواد دیگر که دسته ای از محصولات را در داخل طبقه سازه های فروشگاهی تفکیک می کند. شلف دیوایدر (Shelf divider): جداکننـــده هایی از جنس های مختلف که برای تفکیک کالاهـــا و ایجاد نظــم بیشتر در چیدمان طبقات مورد استفاده قرار می گیرند. شلف تاکر(Shelf talker): ابزاری تبلیغاتی است كه از عرض طبقات براى اطلاع‌رسانى در قفسه‌هاى فروشگاهى استفاده می كند. می تواند از جنس استیکر، مقوا، پلکسی یا هایم پک ساخته شود که بر لبه طبقات چسبانده می شود.
شلف استوپر (Shelf stopper): نوعی از ابزار تبلیغات بر روی شلف و قفسه های فروشگاهی محسوب می شود که عموماً به صورت قائم بر قفسه نصب شده و برای جلب توجه و توقف خریدارانی که در حال حرکت بین قفسه ها می باشند به کار می رود.
شلف بلاکر (Shelf blocker): از این ابزار برای متمایز ساختن بخشی از چند طبقه سازه های فروشگاهــی (بلاک کردن) استفاده می شود. با این ابزار بخش مخصوصی از طبقات برای یک برنـــد خاص یا مجموعه خاصــی از کالاها متمایــز می شود. شلف بلاکــر می تواند شــامل شلف تری، شلف تاکر، شلف استوپر و دیوایدر با طراحی یکپارچه و حامل هویت برند مورد نظر باشد.

امتیاز post