بـه علت محـدودیت فضـا بر روی کانتـرهای فـروش و سایـر بخـش های فروشـــگاه استفاده از فضـای آویـز و استـندهای آویـز (Hanger display) برای کالاهایی که امکان ارائه در این شرایط را دارند بسیار مفید خواهد بود. استندهای آویز را می توان در بخش هایی از سازه های فروشگاهی یا اطراف کانتر و صندوق فروش مورد استفاده قرار داد. از فضاهای نزدیک صندوق می توان برای افزایش فروشِ کالاهایی که لزوماً در لیست خریدار وجود ندارند و قیمت بالایی هم ندارند استفاده کرد.