دامپ بیــن (Dump Bin) به ظرف یا ســـبدهای بزرگی گفته می شود که کالاهــا به صورت فلــه در آن ها ریخته می شــوند. از دامپ بین ها اغلب برای عرضه کالاهای ارزان قیمت یا فروش ویژه فصلی استفاده می شود.