اغلب برای معرفی یک محصول جدید یا خاص مورد استفاده قرار می گیرد و تعداد محدودی کالا جهت بررسی یا تست توسط مشتری بر روی آن قرار می گیرند. در این استند نیز بخش گرافیکی بیشترین اهمیت را دارد و بایستی خصیصه های ویژه محصول مورد نظر را به طور مناسبی معرفی کند.