2-5 اریبهشت ماه 1398
22-25 april   2019
مجری نمایشگاه : سامع پاد نوین
نمایشگاه بین المللی تهران (بزرگراه چمران)
ساعت بازدید : 17-9
www.spnco.net
این نمایشگاه در حوزه مواد شوینده ، آرایشی و بهداشتی فعالیت داشت.