11-14 تیرماه 1398
2-5 july   2019
مجری نمایشگاه : آوا پیک تحریر ایران
نمایشگاه شهر آفتاب
ساعت بازدید : 18-10
www.iranpenenx.com
در این نمایشگاه تمامی برندهای لوازم التحریر فعالیت داشتند.