سوق سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌ها به سمت افزایش اشتغال‌زایی

رئیس اتاق کرمان می‌گوید: باوجوداینکه سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه معادن ( ادامه مطلب ... )