دنیای اقتصاد؛
مساله تا‌مین و توزیع برق و چالش‌هایی که قطعی برق برای صنایع ایجاد کرده، در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی پایتخت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آنچه در این نشست جالب بود، میزان خسارت وارده هر ساعت خاموشی به صنایع متوسط بود. دبیر سندیکای صنعت برق در این نشست گفت: هر ساعت خاموشی، حدود ۱۵۰میلیون تومان به صنایع متوسط خسارت وارد ‌می‌کند. همچنین اگر ۳۰ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، این واحد صنعتی در طول ماه با ۵/ ۴میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد. در نهایت در این جلسه جبران این‌ خسارت‌ها، انتظام‌بخشی به قطعی برق، برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تکرار این مساله مورد تا‌کید قرار گرفت. همچنین پژوهشی که معاونت کسب‌و‌کار اتا‌ق در این باره تدوین کرده بود، ارائه شد.
ادامه خبر …