دنیای‌اقتصاد :
صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نسبت به شیوه جبران صادرات آب‌مجازی از کشور با صادرات محصولات کشاورزی و غذایی انتقاد دارند و خواستار تجدیدنظر درباره آن هستند.
ادامه خبر …