دنیای‌اقتصاد ؛
رقبای ایران در حال گسترش قدرت خود از طریق توسعه ناوگان حمل‌ونقل و ارتقای جایگاهشان در کریدورهای تجاری هستند.کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر سیاستگذاران چالش‌های پیش‌روی ناوگان حمل‌ونقل و تجارت خارجی را برطرف نکنند، ایران از ماراتن جهانی حذف می‌شود. از نگاه کارشناسان، دنیا معطل ایران نمی‌شود و راه‌های ترانزیتی جایگزین پیدا می‌کند.
ادامه خبر …https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3827072