دنیای اقتصاد ؛
یافته‌های آخرین «برآورد جهانی سنجش از راه دور» سازمان غذا و کشاورزی ملل‌متحد (فائو) نشان می‌دهد که
توسعه کشاورزی مسوول بیش از ۹۰‌درصد از جنگل‌‌زدایی در جهان است که بسیار بیش از آن چیزی است که قبلا تصور می‌شد.
ادامه خبر …