دنیای‌اقتصاد؛
دلیل مرجوع‌شدن نخل‌‌های ایرانی از قطر چه بود؟ محسن رشیدفرخی،
رئیس انجمن ملی خرما گفته است: صادرات نخل با هر عنوانی از اساس اشتباه بود؛ نخل سرمایه ملی کشور است و بازگشت آن را با هر عنوانی به فال‌نیک می‌‌گیرم.
البته این نخل‌‌ها قامت راست نخواهند کرد.
ممکن است‌ درصدی از این نخل‌‌ها نجات پیدا کنند اما این احتمال بسیار کم است؛ چراکه مدت زمان زیادی از ریشه خارج شدند و
در گمرکات ایران و قطر بلاتکلیف ماندند
ادامه خبر …