دنیای اقتصاد ؛
صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند اگر رقابت در بازار «خدمات حقوقی» که لازمه آن ورود بدون محدودیت فعالان این بازار است، شکل بگیرد، این بازار کارآتر خواهد شد. رقابتی شدن این بازار هم به نفع مردم و هم به نفع اقتصاد کشور است. اما در مقابل برخی صاحب‌نظران حقوقی نگاه دیگری دارند. دو دیدگاه در این زمینه را امروز در «دنیای‌اقتصاد» بخوانید.
ادامه خبر …