دنیای‌اقتصاد :
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرد که ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی ازجمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مساله تامین، راحتی و رفاه دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان کالا و همچنین واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشده و در ابتدا به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت نقدی و پس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از آن به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت سبد کالایی، انجام شود.
ادامه خبر …