دنیای اقتصاد ؛
رویای دولت برای نفوذ تجاری به بازار همسایگان، چه اندازه با واقعیت فاصله دارد؟ ۱۵ کشور هدف تجاری ایران با وجود تمرکز متولیان تجاری کشور بر توسعه تعامل اقتصادی با آنها، نتوانسته‌اند نقش قابل توجهی را در تجارت کشور ایفا کنند.
منتها حضور کشورهای چین و هند در لیست بازارهای اولویت‌دار، موجب شده است که سهم بیشتری از تجارت برای بازارهای مهم تجاری کشور رقم بخورد.
ادامه خبر…