روزنامه دنیای اقتصاد؛
کارنامه بازگشت دلارهای صادراتی از سال ۹۷ تاکنون چه تصویری را به‌نمایش می‌گذارد؟ در سه سال و نیم اخیر به‌دنبال سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی، ۹ هزار و ۵۵۷ صادرکننده، ۲/ ۵۸ میلیارد یورو‌ ارز را به‌چرخه اقتصاد کشور بازگردانده‌اند که مقصد اصلی آن نیز «سامانه نیما» است. این رقم تا پایان سال گذشته ۱/ ۴۰ میلیارد یورو بوده است. براساس جدیدترین آمار سازمان توسعه تجارت، در بیش از چهل‌ماه گذشته از مجموع‌ ۲/ ۸۵ میلیارد یورو تعهدات صادراتی، ۹/ ۷۴ میلیارد یورو سر رسید شده و در مقابل ‌۳/ ۱۰ میلیارد یورو سررسید نشده است. در ضمن از ۹/ ۷۴ میلیارد یورو تعهد سر رسیده شده، ۲/ ۵۸ میلیارد یورو ارز معادل ۷۸ درصد کل تعهدات، به‌چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. برمبنای آمار موجود، ۵۷ درصد ایفای تعهدات ارزی از طریق فروش ارز در «سامانه نیما» و حدود ۳۰ درصد از طریق «واردات در مقابل صادرات» انجام شده و ۱۳درصد از طریق سایر روش‌ها اتفاق افتاده است. برآیند این آمار عدم‌بازگشت بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ایفا‌ نشده از سوی بیش از ۱۴‌هزار صادرکننده است، در مقابل ۹‌هزار و ۵۵۷صادرکننده یک تا صد‌درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند.
ادامه خبر…