دنياي اقتصاد ؛
پایش تحولات تجارت جهانی نشان می‌دهد آمریکا پس از یک‌سال از استراتژی جدید تجاری خود در آسیا رونمایی کرده است. به گفته تحلیلگران این استراتژی با تمرکز بر تقویت حضور این کشور در «ایندو پاسیفیک» و مقابله با قدرت فزاینده چین تدوین شده است. این استراتژی به نوعی ابهام فزاینده در آینده روابط تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان را بیشتر نشان می‌دهد.
ادامه خبر …