دنیای‌اقتصاد؛
رئیس‌جمهوری اولویت دولت را پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان کرد و گفت: هیچ پروژه‌‌ای در سفر به استان‌های کشور آغاز نمی‌شود،
چراکه پروژه‌های نیمه‌تمام مردم کشور را رنج می‌دهد. به گزارش «شاتا» سید‌ابراهیم رئیسی افزود: باید همه پروژه‌های نیمه‌تمام به نتیجه برسند لذا اولویت دولت سامان‌دادن به این پروژه‌هاست و جز در موارد ضروری، تنها این پروژه‌های نیمه‌تمام پیگیری می‌شوند.
ادامه خبر …