دنیای‌اقتصاد :
مجری طرح گندم کشور با اشاره به کاهش تولیدات بخش کشاورزی گفت:

طی دو سال گذشته با کاهش تولید مواجه بودیم که بخشی از این امر به دلیل خشکسالی و بخش زیادی نیز ناشی از کاهش مصرف کود است.
ادامه خبر …