دنیای‌اقتصاد :
ایران در میدان اقتصادی سازمان همکاری شانگهای می‌تواند بهتر بازی کند یا در میدان اتحادیه اقتصادی اوراسیا؟
مشاور وزیر خارجه در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار، همکاری با اوراسیا را دست‌به‌نقدتر از سازمان همکاری شانگهای ارزیابی و عنوان کرده است که ما تا عضویت کامل در سازمان شانگهای فاصله داریم و اوراسیا در حال‌حاضر بهره اقتصادی بیشتری نسبت به پیمان شانگهای برای ایران دارد؛ چراکه ایران برای تکمیل فرآیند عضویت در سازمان همکاری شانگهای باید دستکم ۴۲سند و کنوانسیون را تایید و تصویب کند.
ادامه خبر…