دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد :
تامین امنیت غذایی یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران و تصمیم‌گیران به شمار می‌رود؛ اما برای ایجاد یک چرخه غذایی پایدار، روش‌های متفاوتی وجود دارد.
در ایران در چند دهه اخیر، یکی از سیاست‌هایی که به‌شدت دنبال شده، تامین غذا با قیمت یارانه‌ای است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این سیاست کارآیی لازم را نداشته و خطای سیاستی در تامین غذای ارزان محرز است.
ادامه خبر …