روزنامه دنیای اقتصاد؛
در اواسط ماه ژانویه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد موسوم به آنکتاد در گزارش‌های خود در باب روندهای تجاری از احیای تجارت جهانی در اواخر سال ۲۰۲۰ سخن گفت. اما هنوز یک ماه از زمان انتشار این گزارش نگذشته است که این سازمان بین‌المللی در برخی از برآوردهای خود تجدید نظر کرده است. در این گزارش جدید تاکیدشده که گرچه بخش انرژی و حمل‌و‌نقل راه درازی تا احیای اقتصادی در پیش دارند؛ اما کشورهای شرق آسیا با سرعت زیادی در حال افزایش تجارت خود هستند و در احیای تجارت، پیشرو هستند.
فاصله‌گیری اجتماعی و بحران‌‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۰ مولود کووید-۱۹ بود. بنا بر گزارش آنکتاد، در این سال، تجارت جهانی رکودی ۹درصدی داشت که رقمی تاریخی به حساب می‌آید. (درگزارش پیشین آنکتاد این رکود ۸درصد برآورد شده بود) در این میان، تجارت کالا بالغ بر ۶درصد و تجارت خدمات قریب به ۵/ ۱۶درصد کاهش را تجربه کرد. تاثیر کووید-۱۹ بر تجارت جهانی در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ به اوج خود رسید و کاهشی ۱۵درصدی در سطح جهان را ثبت کرد. اما از سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ اقتصاد روند بهبود به خود گرفت و در سه ماه چهارم سال توانست قدری خود را احیا کند و به سوی رشد حرکت کند. رشد در این مقطع، حاصل افزایش تجارت کالا در جهان بود. در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰ تجارت جهانی بخش کالا رشدی ۸ درصدی را تجربه کرد.
ادامه خبر…

bilecik escort