دنیای‌اقتصاد : یازده روز دیگر اولین حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی برگزار می‌شود. طبق برآوردها حدود ۶۵۰۰میلیارد تومان اموال در اختیار این سازمان قرار دارد که باید برای تعیین تکلیف به فروش رود یا منهدم شود . این روند در دو ماه گذشتهشدت گرفته و حدود ۴۰۰میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده است.
میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره آخرین اقدام‌های صورت‌گرفته برای تعیین تکلیف
کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی و جوانب آن توضیحاتی ارائه کرد.
ادامه خبر …https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3827371