دنیای‌اقتصاد ؛
آینده صادرات ایران در دو سناریو مورد بررسی قرار گرفت. سناریوی اول چشم‌انداز صادرات منهای تحریم‌ها است و
در سناریوی دوم وضعیت صادراتی با ماندگاری تحریم‌ها رصد شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد درصورت رفع تحریم‌ها، صادرات ایران رقم ۵۰میلیارد دلاری را به خود می‌بیند؛
اما جهش بیشتر از آن به تنوع کالاهای صادراتی و نفوذ در بازارهای جدید بستگی دارد.
ادامه خبر …https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3828468